Устав организации

 УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ (на эстонском) 
 
Mittetulundusühingu Kogukonna Arengu Ühing


PÕHIKIRI
 
 
I. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi - ühingu) nimetus on: Kogukonna Arengu Ühing.
1.2 Ühingu juhatuse juriidiline aadress on: Eesti Vabariik 40232 Sillamäe, Viru pst. 39a.
1.3 Ühing on asutatud asutajaliikmete asutamiskoosolekul 11 märtsil 1998.a. Sillamäel, endise nimega Sillamäe Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus.
1.4. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.5. Ühing on asutatud tähtajatult
1.6. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti mittetulundusühingute Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest.
 
II Ühingu eesmärk ja tegevuse põhisuunad
2.1 Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine kogukonna arengule ja kodanikuühiskonna edendamisele suunatud projektide ja programmidega; kohaliku arengu toetamine; probleemide ennetamisele orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle realiseerimisel; seltsitöö ja isetegevuse arendamine kohalikul tasandil, võrgustikutöö teiste mittetulundusühendustega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine.
2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistes tegevusvormides:
2.2.1 teeb ettepanekuid riigivõimu- ja valitsemisorganitele ja kohalikule omavalitsusele;
2.2.2 sõlmib lepinguid juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega
2.2.3 korraldab üritusi, kursusi, seminare, laagreid, koolitusi, konverentse, nõustamist ja muu;
2.2.4 maksab stipendiumi Ühingu tegevuses osalejatele/taotlejatele
2.3. Ühing võib iseseisvalt vallata, kasutada ja käsutada oma rahalisi vahendeid ja vara; võib rentida, osta, saada kingiks ja omandada ruume;
2.4. Ühing võib esitada kanditaate, välja arvatud Ühingu liikmed, autasustamiseks, atesteerimiseks ja stažeerimiseks kodu- ja välismaal;
2.5. osutada teenused vastavalt ühingu eesmärkidele.
 
III Ühingu liikmed, liikmeks vastuvõtmine, Ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord
3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Eestis või välismaal füüsiline ja juriidiline isik, kelle eesmärgid ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Ühingu eesmärkide ja põhisuundadega ning kes on tegutsenud vähemalt kaks kuud ja maksab liikmemaksu
3.2 Ühingu liikmeks astuda sooviv füüsilisne või juriidiline isik esitab Ühingu juhatusele vastavalt vormikohase avalduse, milles kohustub järgima Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu üldkogu poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
3.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ja kinnitab üldkogu.
3.4 Ühingust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele. Ühingust väljaastumine vormistatakse majandusaasta lõpul. Ühingu liige on kohustatud enne Ühingust väljaastumist tasuma kõik võlgnevused Ühingule.
3.5 Ühingust omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
3.6 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.6.1 Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
3.6.2 Ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkogul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
3.6.3. Ühingu maine ja huvide olulisel määral kahjustamise tõttu.
3.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatuse oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 (kaks) nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval Ühingu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekl.
3.7. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkogul.
3.8. Ühingu üldkogu võib valida auliikmeid. Auliikmeks võidakse valida isik, kellel on erilisi teeneid Eesti lastekaitsealases tegevuses. Auliikme valimise korra ja auliikme statuudi kinnitab Ühingu üldkogu.
 
IV Ühingu liikmete õigused ja kohustused
4.1 Ühingu liikmetel on õigus
4.1.2 valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
4.1.3 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
4.1.4. võtta osa Ühingu poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest
4.1.5. saada teavet Ühingu tegevuse kohta Ühingu juhtorganitelt ja tutvuda dokumentatsiooniga;
4.1.6. astuda ühingust välja teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.
4.1.7 üles seada kandidaate juhatuse liikmeks valimiseks Ühingu liikmete ja toetajate hulgast.
4.1.8. olla valitud oma esindaja kaudu Juhatuse liikmeks;
4.1.9. saada Ühingu juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta ja esitada Ühingu eesmärkide, põhisuundade ja tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi Ühingule;
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. osalema Üldkogul, järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
4.2.2. tasuma üldkogu poolt määratud tähtajaks Ühingu liikmemaksu;
4.2.3 teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks nõutavad liikmesorganisatsiooni andmed, samuti vajalikud kontaktandmed füüsiliste liikmete kohta lähtuvalt kehtivast seadusest ja teatama uued andmed ühe (1) kuu jooksul pärast andmete muutumist.
4.2.4. tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta on esitanud Ühingust väljaarvamise avalduse selle aasta kestel.
4.2.5. kaitsma ja hoidma Ühingu mainet.
4.3. Liikme - ja sisseastumismaksule täiendavaid makse võib Ühingu liikmetele panna ainult üldkogu otsusega, kui selle poolt hääletas 2/3 üldkogul osalenud Ühingu liikmetest.
4.4. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed Ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
4.5. Ühingu liikmetele võib kehtestada, mis ei tulene käesolevast põhikirjast, Ühingu üldkoosoleku otsusega.

V Üldkogu
5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkogu, kes täidab Üldkoosoleku ülesandeid. Ühingu üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida põhikirjaga ei ole antud juhatuse pädevusse.
5.2 Ühingu üldkogu ainupädevuses on:
5.2.1 põhikirja vastuvõtmine või muutmine;
5.2.2 eesmärgi muutmine;
5.2.3 juhatuse valimine
5.2.4 liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;
5.2.5 Ühingu majandusaasta aruande (raamatupidamise aastaaruande ja juhatuse tegevusaruande) ja Ühingu järgmise aasta põhisuundade kinnitamine;
5.2.6 audiitori määramine.
5.3. Juhatus kutsub Ühingu üldkogu kokku vähemalt üks (1) kord aastas:
5.3.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
5.3.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;
5.3.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
5.4 Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 päeva ette e-mail teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
5.5. Ühingu üldkogu juhatab kolmeliikmeline juhatus, mis koosneb üldkogu poolt valitud liikmest. 
 


 
5.6. Ühingu üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poole on üle poole kogul osalenud Ühingu liikmetest ja seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Igal Ühingu liikmel on üldkogu otsuste vastuvõtmisel 1 (üks) hääl.
5.7. Ühingu üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
5.8. Ühingu põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik Ühingu üldkogu istungil osalenud liikmete 2/3 häälteenamus. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema Ühingu kõikide liikmete nõusolek (konsensus). Ühingu üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

 
VII Juhatus
6.1 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja Ühingu esindab kõikides õigustoimingutes ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.
6.2 Juhatuse pädevuses on:
6.2.1. Ühingu töö korraldamine Ühingu üldkogu koosolekute vahelisel perioodil;
6.2.2. Ühingu tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine; Ühingu aastaeelarve ja tegevuskava koostamine ning esitamine kinnitamiseks üldkogule
6.2.3. töölepingute sõlmimine Ühingu töötajatega, samuti töölepingute lõpetamine tööandja algatusel.
6.2.4. Ühingu varade kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkogu otsustele;
6.2.5. Ühingu raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamine;
6.2.6. vajadusel Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindamine kohtus või suhetes teiste institutsioonidega või selle korraldamine;
6.3. Üldkogu määrab juhatuse kolmeks aastaks. Juhatuse ennetähtaegseks tagasi kutsumiseks tuleb kokku erakorraline üldkogu. Juhatuse tagasikutsumisel valitakse uus juhatus.
6.4 Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi kutsumisel nimetab üldkogu vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.
6.5 Juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.
 
VII Audiitorkontroll
7.1. Ühingul on audiitor, kelle määrab üldkogu.
7.2. Audiitori ülesandeks on teostada Ühingu organite tegevuse audiitorkontrolli.
7.3. Majandusaasta aruande esitamisel üldkogule lisatakse audiitori järeldusotsus.

VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on üldkogu poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise poolt peab hääletama üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.4. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud lapse õiguste kaitsega seotud ühingule (tele) või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 
Mittetulundusühingu Kogukonna Arengu Ühing põhikirja muutus on vastu võetud 10. oktoobril 2011 a.
 
Juhatuse liikmed:
/Allkirjad /


(Laadi põhikiri PDFina, klikki siia)