Organisatsioonist

Kogukonna Arengu Ühing on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis loodi Sillamäe Integratsiooni Ühiskondliku Algatuskeskuse põhjal.

Ühingu tegevuse eesmärkideks on
- liitumine kogukonna arengule ja kodanikuühiskonna edendamisele suunatud projektide ja programmidega;

- kohaliku arengu toetamine;

- probleemide ennetamisele orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle realiseerimisel;

- seltsitöö ja isetegevuse arendamine kohalikul tasandil, võrgustikutöö teiste mittetulundusühendustega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine. 

Missioon: toetada kohalikku arengut ja arendada kodanikuühiskonda.

Visioon: kaasav ja jätkusuutlik kodanikuühiskond nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistes tegevusvormides: 
1. teeb ettepanekuid riigivõimu- ja valitsemisorganitele ja kohalikule omavalitsusele; 

2. sõlmib lepinguid juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega; 

3. korraldab üritusi, kursusi, seminare, laagreid, koolitusi, konverentse, nõustamist ja muu; 

4. maksab stipendiumi Ühingu tegevuses osalejatele/taotlejatele

5. osutab teenused vastavalt ühingu eesmärkidele.

Peale 2011 aastal toimunud uue meeskonna kokkupanekut ja ühingu nime ning tegevussuundade spetsifitseerimist on Ühingu tegevus hoogustunud ja pidevalt arenemas.